Osobní údaje:  
   
Jméno:  Tomáš Mach
Kontaktní údaje:                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL:  www.machlegal.eu 

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
   

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Mgr., JUDr.
 

University of Cambridge, Faculty of Law
LL.M. (Cantab) v oboru mezinárodní právo
 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Ph.D. v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
Od 2010 Advokát, ČAK
od 2012 partner v MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Od 2011 Člen předsednictva rozhodčího soudu
Odborný asistent na katedře mezinárodního práva FPR ZČU v Plzni
Od 2013 Advokát, Slovenská odvokátní komora
Od 2017 advokát – Advokátní komora v Kolíně nad Rýnem (SRN)

Jazyková vybavenost:
Anglický – A
Německý – A
Český – A
Slovenský – A
Portugalský – B


[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
ČAK, SAK, RAK Kolín n/Rýnem
Česká společnost pro mezinárodní právo


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
PRIAC
RS při HK a AK ČR


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1


Publikační činnost:

Articles

Mach, T. From the Balfour Declaration to the Creation of the State of Israel: The Issue of Legal Importance of this Declaration, Its Historical Role, and Consequences of the Arab Attack upon the Newly Proclaimed State of Israel on the Plane of Public International Law. In: 2019/2 Journal on European History of Law., p. 128-132

Mach, T. Ochrana investic v době post-Achmea: Lze očekávat transatlantickou rozštěpenost ochrany investic? In: 2019/10 Obchodní právo. P.18-33

Mach, T. Legitimate Expectations as Part of the FET Standard: An Overview of a Doctrine Shaped by Arbitral Awards in Investor-State Claims. In: 2018/1 ELTE LJ, p.105-122

Mach, T. Legitimní očekávání jako součást FET standardu: quo vadis, legitimní očekávání ve světle případů JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko?”. In: 2/2019, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, p.71-90

Mach, T. Piercing the Corporate Veil, Komparativní kontury tohoto institutu a rekodifikace českého práva soukromého. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2/2011, (published 2012), p. 67
(Czech:Piercing the Corporate Veil, Comparative Contours of this Institution and the re-Codification of Czech Private Law)

Mach, T. Freedom of Establishment of Corporations, Relocation of Seats and the Phenomenon of Societas Europea: Implications for Corporate Nationality and Investment Protection. In: 3 AA Law Forum. 2011, p. 2

Mach, T. Some Remarks to the Re-Codification of the Czech Private International Law and the Czech Family Law in the Context of Changing of Surnames in Course of Marrying Abroad. In: 2 Karlovarska Pravni Revue. 2011
(Czech: Několik poznámek k rekodifikaci českého mezinárodního práva soukromého a práva rodinného v kontextu změny příjmení při uzavírání manželství v zahraničí)

Mach, T. The Summer 2008 Georgian Conflict: International Actors and the Law on the Use of Force. 2 AA Uni Law Forum. 2010.

Mach, T. On the Particular Nature of BIT-Based Investment Protection Regimes and the Direct Rights
of Claimants in Investment Protection Arbitration. 2009 The Prague Yearbook of Comparative Law. Prague. 2010, 95

Mach, T. Nad rolí ustanovení ochrany investic v českém právním řádu. In: Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. Praha VSAP. 2009, 105
(Czech: On the Role of Investment Protection Provisions in the Czech Legal Order)

Mach, T. A Legal Dispute between States: On the conditions of the ICJ’s jurisdiction in contentious cases. Aplikované Právo. 1 2008, 69

Mach, T. Recent Changes to the Czech Legal Framework of Setting the Prices of Pharmaceuticals Paid for by the System of Public Health Insurance. 9 Pharmaceuticals Policy and Law. Vol. 9, 2007, 403

Mach, T. Právní aspekty paralelních dovozů léčiv na komunitárním trhu. Právník 2007, 407
(Czech: Legal Aspects of Parallel Imports of Pharmaceuticals to the Common Market)

Mach, T. K ústavnímu senátu estonského Nejvyššího soudu a řízení před ním. Právník 2006, 227

(Czech: On the Constitutional Senate of the Estonian Supreme Court and its Procedures)

Books (and parts of monographies)

Mach, T. Vademecum of International Law. Prague: Wolters Kluwer, 2019 p.204

Mach, T. Mezinárodní ochrana holdingů. Prague: Aleš Čeněk. 2010.
(Czech: International Protection of Holdings)

 

Fischerová, E, Mach, T: Evoluce rozhodčího řízení v českých zemích v posledních dvaceti letech – jak zákonodárce míní a soudy mění. In: Kunz, O. et al. Odstraňování sporů. Plzeň: ZČU v Plzni. 2019, pp.9-28

Mach, T. Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech v České republice. In: Dobiáš, P et al. Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže: Plzeň: Aleš Čeněk. 2013, pp.78-93

Mach, T. Appointing authority v české judicature Ústavního soudu: IV. ÚS 2735/11 – zákonu navzdory? In: Dobiáš et al. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení: Plzeň, Aleš Čeněk 2013, pp.30-35

Mach, T., Kubeš, J: Vývoj teoretického chápání rozhodčího řízení v české soudní judicature. In: Kunz, O et al. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. Praha: Leges, 2016, pp. 80-86

Mach, T. České zahraničně-právní vztahy (1192-2014). In: Schelle, K – Tauchen, J (eds). Encyklopedie českých právních dějin. I. Svazek A-Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. S. 664-666

Mach, T. In: Use of Force, State Actors and the UN Security Council in Syria: Quo Vadis State Sovereignty?. In: Menkes, J et al.(eds) SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY” Warsaw: C.H. BECK, 2017