.

       

priac praha

Předsednictvo Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze schválilo na svém zasedání dne 16.srpna 2018 tato

Mediační pravidla

 

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (“Rozhodčí soud”) je stálý nezávislý rozhodčí soud, který rozhoduje majetkové spory nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení, a nezávislý orgán pro urovnávání sporů mimo rozhodčí řízení (alternativní urovnávání sporů).
 2. Pravidla Rozhodčího soudu o mimosoudním řešení sporů cestou mediace (tato „Mediační pravidla“) upravují flexibilní postup zaměřený na dosažení smírného řešení sporu dvou i více stran (“Strany”), a to za pomoci jedné či více nestranných třetích osob (“Mediátor”).
 3. Rozhodčí soud informuje strany o výhodách mediace, přijímá žádost o zahájení mediace a výzvu k zahájení mediace a předává je dalším stranám zúčastněným na sporu, jmenuje mediátora, vede podklady o provedených úkonech v rámci mediace, pomáhá s organizací mediačních jednání, rozhoduje o jazyku a místě mediace, pokud se na nich strany nedohodnou (dále jen “Správa mediace”).
 4. Rozhodčí soud není zodpovědný za obsah mediační dohody.

 

Článek 2 - Užití Mediačních pravidel

 1. Všechny Strany se mohou dohodnout na změně jakéhokoliv ustanovení těchto Mediačních pravidel, avšak Rozhodčí soud se může rozhodnout, že nepovede Správu mediace, pokud podle svého uvážení dojde k závěru, že daná změna není v souladu se smyslem a účelem těchto Mediačních pravidel. Po jmenování Mediátora podléhá každá dohoda o změně ustanovení těchto Mediačních pravidel jeho souhlasu.
 2. Kde není řečeno jinak, platí zkratky používané v ostatních vnitřních předpisech Rozhodčího soudu.
 3. Kde není řečeno jinak, je oprávněn ve věci těchto Mediačních pravidel jednat Tajemník Rozhodčího soudu. Při Správě mediace dle těchto Mediačních pravidel může Rozhodčí soud podniknout jakékoliv kroky, které považuje za nutné za účelem efektivního vedení mediace a zachování smyslu těchto Mediačních pravidel.

 

Článek 3 - Mediace a další ADR řízení

 1. Mediací se rozumí vyjednávání mezi Stranami za asistence nestranného a nezávislého Mediátora, který Stranám pomáhá s hledáním řešení jejich sporu pomocí technik usnadňujících komunikaci nebo aktivním hledáním konkrétních možností řešení včetně poskytování návrhů podoby možného řešení sporu.
 2. Mediace je podle těchto Mediačních pravidel vedena, pokud se strany nedohodnou na odlišném smírném řešení sporu, a to před jmenováním Mediátora, anebo s jeho souhlasem po jeho jmenování. Pokud se Strany rozhodnou pro jiný proces, použijí se ustanovení těchto Mediačních pravidel přiměřeně.

 

Článek 4 - Žádost o zahájení mediace

V případě, že všechny Strany chtějí zahájit mediaci, zašlou Rozhodčímu soudu společnou písemnou Žádost o zahájení mediace (“Žádost”) a doklad prokazující zaplacení poplatku za přijetí žádosti, jehož výši stanovuje Sazebník Mediačních pravidel, který je přílohou těchto Mediačních pravidel.
Žádost se zasílá v počtu kopii o jednu převyšující počet Stran a obsahuje:

 1. jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy a jakékoliv další kontaktní údaje všech Stran a všech osob, které zastupují Strany;
 2. popis sporu včetně vyčíslení jeho hodnoty, pokud je to možné;
 3. veškeré dohody Stran upravující vedení mediace nebo určující jiný způsob smírného řešení sporu, než je mediace, veškeré dohody ohledně časových lhůt pro provedení mediace, jazyka či jazycích mediace, místa konání osobních jednání, pokud nějaké existují; a
 4. návrh osoby Mediátora, pokud se na něm všechny Strany shodly.


Článek 5 - Výzva k zahájení mediace

1. Pokud neexistuje dohoda všech Stran na zahájení mediace, může kterákoliv ze Stran požádat Rozhodčí soud o zprostředkování mediace. V takovém případě zašle kterákoliv Strana či Strany (dále jen “Vyzývající strana”), které chtějí mediaci v souladu s Mediačními pravidly zahájit,
Rozhodčímu soudu Výzvu k zahájení mediace („Výzva“) v počtu kopií o jednu převyšující počet Stran a doklad prokazující zaplacení poplatku za vyřízení výzvy, jehož výši stanovuje Sazebník Mediačních pravidel, který je přílohou těchto Mediačních pravidel. Výzva obsahuje:

 1. jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy a jakékoliv další kontaktní údaje Vyzývající Strany a všech osob, které ji zastupují;
 2. jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy a jakékoliv další kontaktní údaje dalších Stran a všech osob, které je zastupují, pokud jsou Vyzývající Straně tyto informace známy;
 3. popis sporu včetně vyčíslení jeho hodnoty, pokud je to možné;
 4. eventuální návrhy na způsob vedení mediace nebo na užití jiného způsobu smírného řešení sporu, než je mediace, eventuální návrhy na časové lhůty pro provedení mediace, na jazyk či jazyky mediace, na místo konání osobních jednání a eventuální návrh osoby Mediátora.

2. Pokud existuje předchozí dohoda stran o použití Mediačních pravidel pro řešení sporů Stran
(“Mediační doložka”), doplní Strana či Strany, které chtějí zahájit mediaci v souladu s
3
Mediačními pravidly, Výzvu dle předchozího odstavce o kopii Mediační doložky, na jejímž
základě se Výzva podává.
3. Po obdržení Výzvy a po zaplacení poplatku za vyřízení Výzvy zašle Rozhodčí soud její kopii
všem ostatním Stranám spolu s průvodním dopisem. Rozhodčí soud dále poskytne přiměřenou
součinnost při přesvědčování ostatních Stran k zahájení mediace podle těchto Mediačních
pravidel.
4. Pokud se ostatní Strany ve lhůtě 15 dní vyjádří, že Výzvu přijímají, přistoupí Rozhodčí soud
k jmenování Mediátora podle článku 6. Pokud ostatní Strany Výzvu odmítnou, nebo na ní
nereagují, má se za to, že o mediaci nemají zájem. Rozhodčí soud o tom zpraví Stranu, která
Výzvu zaslala.
5. Pokud Výzvu přijme jen některá, nebo některé z ostatních Stran, nebo pokud je Výzva přijata
jen částečně co do obsahu sporu, oznámí to Rozhodčí soud Straně, která Výzvu zaslala,
a v případě jejího souhlasu přistoupí k jmenování Mediátora podle článku 6.
Článek 6 - Výběr Mediátora
1. Rozhodčí soud vede seznam osob, které jsou díky své profesní odbornosti i morálním kvalitám
schopné vést efektivní mediaci (“Listina mediátorů Rozhodčího soudu”).
2. Mediátorem podle těchto Mediačních pravidel může být pouze osoba, která má odpovídající
trénink, kvalifikaci a zkušenosti, která není natolik vytížena, že by jí to znemožňovalo vést
mediaci efektivně, a která je schopna vést mediaci v souladu s těmito Mediačními pravidly.
Při posuzování konkrétní osoby vezme Rozhodčí soud v potaz také státní příslušnosti, jazykové
a odborné dovednosti konkrétní osoby.
3. Strany mohou společně navrhnout osobu, která by měla zastávat roli mediátora. Taková osoba
může, ale nemusí být uvedena v Listině mediátorů Rozhodčího soudu. Navržená osoba musí být
jmenována Rozhodčím soudem jako Mediátor. Rozhodčí soud odmítne jmenovat osobu, která
nesplňuje požadavky uvedené v odst. 2 tohoto článku. Případné odmítnutí Rozhodčí soud
neodůvodňuje.
4. V případě, že Strany společně Mediátora nenavrhnou, Rozhodčí soud po konzultaci se stranami
jmenuje Mediátorem některou z osob uvedenou na Listině mediátorů Rozhodčího soudu.
Při výběru vezme v potaz požadavky a vlastnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku.
5. Bez ohledu na způsob výběru Mediátora, je každá osoba před jmenováním mediátorem povinna
podepsat prohlášení o přijetí funkce Mediátora, o dostupnosti, o nestrannosti a nezávislosti
a je dále povinna sdělit Rozhodčímu soudu veškeré skutečnosti nebo okolnosti, které jsou
způsobilé vyvolat v očích rozumné třetí strany pochybnosti o její nezávislosti a nestrannosti.
Přiměřeně se použijí Pokyny IBA pro střet zájmů v mezinárodní arbitráži.
6. Pokud s tím všechny Strany souhlasí, mohou navrhnout, aby mediaci vedl více než jeden
Mediátor. V takovém případě se ustanovení tohoto článku použijí obdobně.
4
Článek 7 - Vedení mediace
1. Pokud to vyžaduje rozhodné právo, podepíší strany s Mediátorem bezodkladně po jeho
jmenování smlouvu o provedení mediace, jejíž vzor tvoří přílohu č. II těchto Mediačních
pravidel (“Smlouva”), jejíž neoddělitelnou součástí jsou tato Mediační pravidla. Okamžikem,
kdy je Smlouva podepsána, je zahájena mediace. Rozhodčí soud není stranou Smlouvy a není
z ní nikterak odpovědný.
2. Pokud se strany nedohodnou jinak a pokud to použitelné právo nezakazuje, je mediace
neveřejná a důvěrná, s výjimkou informace, že se koná, konala nebo bude konat.
3. Pokud se Strany nedohodnou jinak, je přípustné, aby se Mediátor se Stranami setkával a jednal
odděleně.
4. Mediátor neprodleně po svém jmenování projedná se Stranami způsob, jakým bude mediace
vedena. Pokud se všechny Strany neshodnou na způsobu vedení mediace nebo na některé
otázce vedení mediace, rozhodne Mediátor po konzultaci se všemi Stranami tak, aby byl
naplněn smysl těchto Mediačních pravidel.
5. Pokud se Strany nedohodnou jinak, může Rozhodčí soud rozhodnout o místě osobních jednání
Mediátora a Stran, anebo vyzvat Mediátora, aby o tomto místě rozhodl, pokud již byl
jmenován.
6. Pokud se Strany nedohodnou jinak, může Rozhodčí soud rozhodnout o jazyku (jazycích), ve
kterém se bude mediace konat, nebo vyzvat Mediátora, aby tak rozhodl, pokud již byl
jmenován.
Článek 8 - Povinnosti mediátora
1. Mediátor má povinnost být vůči Stranám nestranný a nezávislý.
2. Mediátor má povinnost věnovat se mediaci s patřičnou odbornou péčí a svým postupem přispět
k tomu, aby bylo možné spor mezi Stranami vyřešit efektivně a rychle. Mediátor však není
zodpovědný za výsledek mediace, ani není Stranou mediační dohody, ze které jsou odpovědné
pouze Strany.
3. Mediátor má povinnost zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v rámci mediace
i přípravy na ní, pokud jej všechny Strany této povinnosti nezbaví.
4. Mediátor má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se
dozvěděl v Oddělených jednáních, pokud jej příslušná Strana této povinnosti nezbaví nebo jej
výslovně, byť i ústně nepověří sdělením takové informace dalším Stranám.
5. Mediátor se v rámci možnosti řídí požadavky Stran a jedná s nimi spravedlivě a nestranně, jak
při zahájení mediace, tak i v jejím průběhu.
6. Pokud to nenařizuje použitelné právo anebo pokud se všechny Strany a Mediátor nedohodnou
písemně jinak, nesmí Mediátor vypovídat jako svědek v soudním, rozhodčím nebo obdobném
řízení ohledně ničeho, co souvisí s mediací vedené podle těchto Mediačních pravidel.
5
Článek 9 - Povinnosti stran
1. Všechny Strany mají během mediace povinnost jednat v dobré víře.
2. Pokud se všechny Strany výslovně nedohodnou jinak, jsou veškeré dohody o narovnání mezi
Stranami důvěrné, s výjimkou případů, kdy Strana může tyto dohody zveřejnit v rozsahu
vyžadovaném použitelným právem nebo v rozsahu nutném pro provedení nebo výkon dohody
o narovnání.
3. Pokud to není vyžadováno použitelným právem nebo pokud dohoda mezi stranami nestanoví
jinak, nesmí Strana v žádném soudním, rozhodčím nebo obdobném řízení žádným způsobem
použít jako důkaz:
a) dokumenty, prohlášení nebo sdělení, které byly poskytnuty druhou Stranou nebo
Mediátorem v průběhu mediace nebo pro jeho účely, ledaže by je Strana, která je hodlá
předložit v soudním, rozhodčím nebo obdobném řízení, mohla získat nezávisle na mediaci;
b) projevené názory nebo návrhy učiněné některou ze Stran během mediace v souvislosti se
sporem nebo jeho možným narovnáním;
c) uznání učiněná jinou Stranou v rámci mediace;
d) názory nebo návrhy předložené Mediátorem v rámci mediace; ani
e) skutečnost, že některá ze Stran v rámci mediace naznačila, že je připravena přijmout návrh
dohody o narovnání.
Článek 10 - Med-arb a Arb-med
1. Pokud se všechny Strany písemně nedohodnou jinak, nemůže Mediátor působit, ani není možné,
aby v minulosti působil, jako soudce, rozhodce, expert, právní zástupce či poradce stran
v jakémkoliv soudním, rozhodčím nebo obdobném řízení v souvislosti se sporem, který je nebo
byl předmětem mediace podle těchto Mediačních pravidel.
2. Souhlas popsaný v předchozím odstavci je dán, pokud se strany rozhodnou použít vzorovou
MED-ARB doložku uvedenou v Příloze III. těchto Mediačních pravidel.
Článek 11 - Poplatky a náklady
1. Strany podávající Žádost uhradí spolu s Žádostí nevratný poplatek za přijetí žádosti dle článku
4 Mediačních pravidel, a to ve výši uvedené v Sazebníku, který je přílohou těchto Mediačních
pravidel. Žádost nebude vyřízena, dokud nebude uhrazen poplatek za její podání.
2. Vyzývající Strany uhradí spolu s Výzvou nevratný poplatek za její vyřízení dle článku 5 odst. 1
Mediačních pravidel, a to ve výši uvedené v Sazebníku, který je přílohou těchto Mediačních
pravidel. Výzva nebude vyřízena, dokud nebude uhrazen poplatek za její podání.
3. Po přijetí Žádosti Rozhodčím soudem (článek 4) nebo po přijetí Výzvy ostatními Stranami
(článek 5 odst. 4) vyzve Rozhodčí soud Strany k uhrazení jedné nebo více záloh k pokrytí
6
administrativních nákladů Rozhodčího soudu a odměny a nákladů Mediátora stanovených v
Sazebníku, který je přílohou těchto Mediačních pravidel.
4. Rozhodčí soud je oprávněn vybírat pro Mediátora odměnu a náhradu jeho nákladů, a to i na
základě záloh.
5. Rozhodčí soud může v souladu s Pravidly přerušit nebo ukončit přípravu k mediaci, nebo
samotnou mediaci v případě, že jakákoliv požadovaná záloha nebude uhrazena.
6. Po skončení mediace vyčíslí Rozhodčí soud celkové náklady mediace a podle okolností buď
Stranám vrátí přeplatky, anebo Stranám vyúčtuje nedoplatky v souladu s Mediačními pravidly.
7. Pokud se Strany nedohodnou jinak, nesou veškeré požadované zálohy a stanovené náklady
v mediaci rovným dílem a každá ze Stran nese své vlastní náklady.
8. Jakákoliv Strana může zaplatit neuhrazený zůstatek jakýchkoliv záloh a nákladů, jestliže druhá
Strana neuhradí svůj podíl. Rozhodčí soud neukončí mediaci podle článku 12 písm. e) před tím,
než dá Stranám přiměřený prostor postupovat podle tohoto odstavce.
9. Pokud se mediace účastní více než dvě Strany, poplatek za přijetí žádosti (článek 4) nebo
poplatek za vyřízení výzvy (článek 5 odst. 4) se zvyšuje o 20% za každou další Stranu, avšak
maximálně o 60%.
10. Poplatek za přijetí žádosti a poplatek za vyřízení výzvy jsou nevratné a použijí se jako
eventuální záloha na platbu administrativních nákladů Rozhodčího soudu.
11. Pokud bylo před zahájením mediace mezi stejnými Stranami vedeno rozhodčí řízení podle Řádu
Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze ohledně stejného sporu,
neplatí Strany poplatek za přijetí žádosti, ani poplatek za vyřízení výzvy.
Článek 12 - Ukončení mediace
Mediace, které byla zahájena podle těchto Mediačních pravidel, skončí písemným potvrzením
Rozhodčího soudu o jejím skončení zaslaným Stranám poté, co nastane první z následujících
skutečností:
a) podpis mediační dohody o smírném řešení sporu Stranami;
b) písemné oznámení některé ze Stran adresované Mediátorovi, pokud již byl jmenován, nebo
Rozhodčímu soudu, pokud Mediátor ještě jmenován nebyl, že se tato Strana rozhodla již
nadále v mediaci nepokračovat;
c) písemné oznámení Mediátora Rozhodčímu soudu, že mediace končí, přičemž toto oznámení
může, ale nemusí být odůvodněno;
d) uplynutím doby stanovené pro mediaci; nebo
e) uplynutím více než deseti dnů po splatnosti jakékoliv platby, kterou měla podle těchto
Mediačních pravidel provést jedna nebo více Stran.
Mediátor neprodleně informuje Rozhodčí soud o podepsání mediační dohody o smírném řešení
sporu Stranami.
7
Článek 13 - Závěrečná ustanovení
1. Pokud se všechny Strany písemně nedohodnou jinak anebo pokud to nezakazuje použitelné
právo, mohou Strany zahájit nebo pokračovat v jakémkoliv soudním, rozhodčím nebo
obdobném řízení v souvislosti se sporem bez ohledu na mediaci vedenou podle těchto
Mediačních pravidel.
2. Mediátor, Rozhodčí soud, Českomoravská komoditní burza Kladno, ani jejich zaměstnanci,
nejsou nikomu odpovědní za žádná jednání nebo opomenutí v souvislosti s přípravou nebo
vedením mediace pode těchto Mediačních pravidel, s výjimkou případů, kdy použitelné právo
takové omezení odpovědnosti zakazuje.
3. Ve všech záležitostech, které nejsou výslovně upraveny těmito Mediačními pravidly, jedná
Rozhodčí soud a Mediátor v duchu a smyslu těchto Mediačních pravidel.
4. Tato Mediační pravidla jsou účinná od 1. října 2018.
8
Přílohy Mediačních pravidel
I. Sazebník
II. Vzorová smlouva o provedení mediace
III. Vzorové mediační doložky